Solo/Duo/Trio Live Singer

Solo/Duo/Trio Live Singer/Wedding/Birt…

Basic Sound system

Basic Sound System only 2 Yamaha speak…